Кредити за малки и средни предприятия от Банка ДСК
Вие сте малко или средно предприятие с намерение да постигнете големи бизнес резултати. Най–прекият път към тази амбициозна цел е кредит от Банка ДСК, специално разработен за малкия и среден бизнес.
www.dskbank.bg

Проектно финансиране от Емпорики Банк
Декларация за свързаност
Искане за отпускане на кредит
www.emporiki.bg

Кредитна програма " Евростандарт " от Насърчителна Банка
Програмата цели повишаване технологичното равнище на българската икономика чрез финансиране на МСП.
Oсигуряване финансиране на проекти по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС.
nasbank.bg/opencms/opencms/menu/bg

Целеви кредити за земеделските производители от Банка Пиреос България
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД има сключен договор с Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на целеви кредити за земеделски производители. Кредитополучатели могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители в областните дирекции "Земеделие и гори" на МЗГ
www.piraeusbank.bg

Инвестиционни кредити от Търговска банка Д
Инвестиционните кредити са дългосрочни финансови инструменти, които дават възможност за по - сигурно планиране. Инвестиционните кредити се използват за финансиране на корпоративни проекти (не за оборотни средства) в средносрочен и дългосрочен план. Главницата, погасителните вноски, срокът и лихвеният процент са предварително уговорени в договора за целия период на кредита. Максималният срок е 42 месеца, включително гратисния период, който е между 6 и 9 месеца.
www.dbank.bg

Кредитни сделки от Общинска банка
Клиенти по кредитни сделки могат да бъдат местни или чуждестранни дееспособни физически или юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон, както и лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, когато тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на Търговския закон.
www.municipalbank.bg

Кредити за оборотни средства от Банка Пиреос България
БАНКА ПИРЕОС предлага на малките и средните фирми нови, атрактивни възможности за финансиране. Ако сте представител на фирма с малък или среден бизнес с чиста кредитна история (без просрочени задължения към държавата, банки или доставчици) и развивате дейност в сектора си вече поне две години, значи знаете, че отговаряте на основните изисквания за кредит за оборотен капитал.
www.piraeusbank.bg

Кредити за Свободни професии от БулБанк
Кредит за професионални нужди и Кредит-овърдрафт.
www.bulbank.bg

Микрокредити по проект "Гаранционен фонд за микрокредити" от ЦКБ
Кредитен продукт, характеризиращ се с бърз и лесен достъп до принципно нова схема на финансиране и обезпечаване, по който ЦКБ кредитира при преференциални условия малки и средни предприятия, кооперации до 10 член-кооператори, земеделски производители, регистрирани по ЗПЗП, занаятчии, занаятчийски предприятия, лица упражняващи свободни професии.
www.ccbank.bg

Кредит за покупка на парцел с инвестиционна цел от Банка Пиреос България
Кредитът се отпуска за закупуване на земя с инвестиционна цел, без да се предвижда непосредственото изграждане на жилищна или офис сграда.

0 коментара